WEDSTRIJDREGLEMENT YUN NV

 

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door YUN N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te (hierna “YUN” genoemd).

2. YUN behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. YUN kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege YUN.

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege YUN zijn zonder verhaal.

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van YUN, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van YUN, voor te leggen.

5. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. YUN behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt YUN enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van YUN om toepassing te maken van artikel 9.
8. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt YUN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van YUN uit te sluiten.

10. De persoonsgegevens die YUN verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

11. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan YUN hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken